hd.jpg
echalliance.PNG

Govorci / Speakers

tree 1.jpg
jackvanlint.jpg

Jack Van Lint, NLC The Healthtech Venture Builder

Mathematician/lawyer with over twenty-five years of experience in strategy consulting, business development, corporate finance and M&A both in Europe and Asia. Worked both as advisor, senior manager and entrepreneur. Founder of multiple ventures.

Matematik / odvetnik z več kot petindvajsetletnimi izkušnjami pri strateškem svetovanju, poslovnem razvoju, podjetniških financah in M & A v Evropi in Aziji. Delal je tako kot svetovalec, višji vodja in podjetnik. Ustanovitelj več podjetij.

Akos Eder, Pannon Business Network

Ákos Éder MSc. graduated as a Social Worker and Social Politician. He started his professional career as social worker in Hungary and England. Since 2010 at Pannon Business Network (PBN) - Hungary, he is responsible for the management of AAL and Digital Health related projects with a special focus on digital content development and testing.

Ákos Éder MSc. je diplomiral kot socialni delavec in socialni politik. Svojo poklicno pot je začel kot socialni delavec na Madžarskem in v Angliji. Od leta 2010 je v Pannon Business Network (PBN) - Madžarska odgovoren za upravljanje projektov AAL in digitalnega zdravja, s posebnim poudarkom na razvoju digitalnih vsebin in testiranju.

STO_4961 - Anka Bolka.JPG

Anka Bolka, ZZZS

V začetku profesionalne poti sem delala v gospodarstvu, zadnji dve desetletji pa na ZZZS na področju kartice zdravstvenega zavarovanja, na projektu elektronske izmenjave obračunskih podatkov z izvajalci, ter v zadnjih letih na razvoju modelov plačevanja zdravstvenih storitev in podatkovni analitiki.

At the beginning of the professional career, I worked in the economy, and in the last two decades I started working on the Health Insurance Card, the electronic data exchange with data providers, and in recent years on the development of healthcare payment models and data analysts.

SN - Saso Novak.jpg

Sašo Novak, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Sašo Novak, Svetovalec Uprave, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Sašo Novak se zadnjih 15 let strokovno in poslovno ukvarja z zdravstvenimi sistemi. Najprej v okviru dela v farmacevtski industriji, kjer je med drugim z različnimi aktivnostmi skrbel tudi za umeščanja novih zdravstvenih tehnologij v zdravstveni sistem. Zadnja štiri leta kot svetovalec uprave v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. vodi področje marketinga, razvoja različnih partnerstev ter sodelovanja z zdravstvenimi institucijami.

Sašo Novak, Advisor to the Management Board, Triglav, Health Insurance Company, Ltd. Sašo Novak has been professionally active in healthcare systems for the past 15 years. While working in the pharmaceutical industry, his responsibilities among other activities also included shaping of the healthcare system and supporting market access for new health technologies. The last four years he has been serving as Advisor to the Management Board in Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., where he manages marketing activities as well as partnerships and cooperation with healthcare institutions.

gregor cuzak foto bruselj 2014 - Gregor Cuzak.jpg

Gregor Cuzak, ECHAlliance

Gregor Cuzak, MSc, MBA, has been one of the key organisers of the Slovenian eHealth ecosystem since 2014. He has partnered with all relevant Slovenian health stakeholders, as well as numerous internationally, such us Health 2.0 and ECHAlliance. Gregor operates as a consultant on topics of business development, data analytics and marketing. His role at ECHAlliance is International Ecosystems Coordinator, which puts him in regular contact with connected health ecosystems across Europe.

Gregor Cuzak, MBA, je od leta 2014 eden izmed ključnih organizatorjev ekosistema e-zdravja v Sloveniji. Sodeloval je z večino deležnikov v zdravstvu v Sloveniji, pa tudi številnimi mednarodnimi, kot sta Health 2.0 in ECHAlliance. Gregor deluje kot svetovalec na področju razvoja poslovanja, podatkovne analitike in trženja. Njegova vloga pri ECHAlliance je koordinator mednarodnih ekosistemov, ki je redno v stiku s zdravstvenimi ekosistemi po vsej Evropi.

nejc normal - Nejc Škoberne.png

Nejc Škoberne, Genialis

Nejc leads Genialis’ commercialization efforts to make genomic analyses accessible, scalable, and secure for R&D organizations. Having secured over $2.3M in investor-backed funding and over $1M in non-dilutive grants, he continues to drive the company’s growth in the biopharma research market. Nejc earned his doctorate in enterprise IT and information security at the University of Ljubljana.

Nejc vodi prizadevanja za komercializacijo družbe Genialis, da bi genomske analize postale dostopne, razširljive in varne za raziskovalne in razvojne organizacije. Ob zagotavljanju več kot 2,3 milijona dolarjev sredstev, financiranih s strani investitorjev, in več kot 1 milijon ameriških dolarjev v donacijah, še naprej spodbuja rast podjetja na raziskovalnem bifarmacevtskem trgu. Nejc je doktoriral na področju podjetniške informatike in informacijske varnosti na Univerzi v Ljubljani.

marko bitenc.jpg

Marko Bitenc, GenePlanet

Founder of GenePlanet and entrepreneur with a strong scientific background. Technical and commercial skills acquired across a wide range of demanding roles in the health and molecular diagnostics market. Loves the challenge of developing a successful international venture with great monetary and social impact.

Ustanovitelj podjetja GenePlanet in podjetnik z močnim znanstvenim ozadjem. Tehnične in komercialne spretnosti, pridobljene v širokem naboru zahtevnih vlog na trgu zdravja in molekularne diagnostike. Privlači ga izziv razvoja uspešnega mednarodnega podjetja z velikim ekonomskim in socialnim učinkom.

OqExsmoH_400x400 - Aleš Smokvina.png

Aleš Smokvina, Marand

Working at MarandLab, involved in research of current technologies and development of next generation of health applications

Dela v podjetju Marand, sodeluje pri raziskavah sedanjih tehnologij in razvoju naslednje generacije zdravstvenih aplikacij.

EvaKovac (2) - Gregor Cuzak.jpg

Eva Kovač, Mikropis

Eva Kovač, univ. dipl. psih., je performance psihologinja, ki deluje na področju razvoja talentov, organizacijski psihologiji in na področju psihologije športa. Trenutno služi kot podpredsednica 24alife in vodi strokovnjake vseh izpostav 24alife po svetu. Odgovorna je za vpeljevanje programov promocije zdravja pri delu v podjetja, izvaja promocije zdravja in tesno sodeluje tako z vodstvom podjetja, kadrovsko službo in ne nazadnje tudi z zaposlenimi. Eva Kovač ima zaključeno izobrazbo iz vedenjsko kognitivne psihoterapije pri Društvu za kognitivno vedenjsko psihoterapijo Slovenije, hipnoterapijo pri Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije ter je doktorska kandidatka na oddelku za psihologijo, Univerze Ljubljani. Eva ima bogate izkušnje z delom v podjetjih, pri uvajanju in načrtovanju programov promocije zdravja pri delu, kot so Tata Group, Mayo Clinic, Sanpower, NIS Gazprom, Dubai Silicon Oasis in mnoge druge. Sodeluje tudi z različnimi slovenskimi in evropskimi športniki v procesu psihične priprave na tekmovanja. Bila je tudi zaposlena na Fakulteti za šport, kjer je sodelovala na projektu Biopsihosocialni faktorji rehabilitacije športnika po poškodbi. Je tudi recenzentka znanstvene revije Journal of Human Kinetics in predavateljica za psihologijo športa pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Eva Kovac is a performance psychologist working in the field of talent management, organizational psychology and sport psychology. She serves as a vice president of 24alife and leads global expert teams in 24alife global offices. She is responsible for implementations different well-being programs into organizations and is closely working with management, human resources department and employees. Eva Kovač is also educated as a cognitive behavioral psychotherapist, hypnotherapists and is a PhD candidate at Department of Psychology at Faculty of Arts, University of Ljubljana. Eva has rich experiences working with organizations on workplace health promotion including companies like Tata Group, Mayo Clinic, Sanpower, NIS Gazprom, Dubai Silicon Oasis... She is working with top European professional athletes and sports teams helping them in mental preparation for World Cups and Olympic Games. She was employed at Faculty of sports, University of Ljubljana where she helped athletes in the process of mental rehabilitation after injuries. She is also a reviewer of scientific Journal of Human Kinetics and lecturer at Olympic Committee of Slovenia.

Antonio Sfiligoj Foto5 - Antonio Sfiligoj.jpg

Antonio Sfiligoj, VivaBioCell

Antonio is CEO of VivaBioCell S.p.A., a company based in Udine (Italy) that develops and commercializes automated bioreactors for cell therapies and is fully owned by US NantWorks. He is co-founder of IAG (Italian Angels for Growth) and project leader of the Interreg Italy Slovenia ARTE Project, focusing on cell therapies for Osteoarthritis.

Antonio je direktor podjetja VivaBioCell S.p.A., s sedežem v Udinah (Italija), ki razvija in trži avtomatske bioreaktorje za celične terapije in je v celoti v lasti ameriškega NantWorksa. Je soustanovitelj IAG (italijanski angeli za rast) in vodja projekta projekta ARTE Interreg Italija, ki se osredotoča na celične terapije za osteoartritis.

janaerjavec - Gregor Cuzak.jpg

Jana Erjavec, Biosistemika

Jana’s scientific knowledge combined with her passion for business development has been one of the drivers behind BioSistemika LLC, one of the top software development and consulting companies for Life sciences laboratories and instrument manufacturers. She is also VP of Sales at sciNote LLC, a USA based company whose product became one of the leading Electronic Lab Notebooks. Alongside her business career, Jana has been involved in applied research and plant pathogen diagnostics throughout her PhD studies.


Znanstveno znanje Jane v kombinaciji z njeno strastjo za poslovni razvoj je eden od glavnih vzvodov razvoja podjetja BioSistemika LLC, razvojno svetovalnega podjetja za laboratorije za življenjske znanosti in proizvajalce instrumentov.

Je tudi podpredsednica prodaje pri podjetju sciNote LLC, ameriški družbi, katere izdelek je postal eden vodilnih na trgu Electonic Lab Notebooks. Poleg njene poslovne kariere je Jana sodelovala tudi pri aplikativnih raziskavah in diagnostiki rastlinskih patogenov skozi njen doktorski študij.

matevz kmet.jpg

Matevž Kmet, Acies Bio

Matevž Kmet started as a researcher in organic synthesis in Lek. Still within R&D, he led the project for the first e-submission of regulatory dossier for a generic drug to the FDA. Later, he moved to sales, being responsible for Lek sales to Japan, South Korea, USA, and Canada. In one of the largest investments funds in Slovenia, Aktiva Group, Matevž participated in valuation of various candidates for Aktiva Group venture fund investments. Simultaneously, he managed business development in Vitiva, one of Aktiva Group own start-up companies. Matevž then returned to the pharmaceutical industry. He worked for Pliva as the head of business development for the CEE region, and for Teva Pharmaceuticals as head of in-licencing for the EMEA region. Having a lot of experience in the CEE region, Matevž joined Bosnalijek in Bosnia and Herzegovina to help establishing corporate business and strategic development, which he then also lead. The entrepreneurial part of Matevž’s career was in Unafarm, a pharmaceutical company supplying value-added generic drugs to the Balkan countries. Matevž founded Unafarm together with a few colleagues from the industry, and acquired financing from both local private capital and a venture capital fund, co-financed by the EU. Currently, Matevž is working as the head of business development in Acies Bio, a successful, highly innovative Slovenian-based biotech company.

Matevž Kmet je začel kot raziskovalec v organski sintezi v Leku. Še vedno v R & D, je vodil projekt za prvo e-predložitev regulativne dokumentacije za generično zdravilo za FDA. Kasneje se je preselil v prodajo, odgovoren za prodajo Leka na Japonsko, Južno Korejo, ZDA in Kanado. Matevž je v enem od največjih investicijskih skladov v Sloveniji, Skupini Aktiva, sodeloval pri vrednotenju različnih kandidatov za naložbe tveganega kapitala skupine Aktiva. Hkrati je vodil poslovni razvoj v družbi Vitiva, ki je ena od lastnih zagonskih družb skupine Aktiva. Matevž se je nato vrnil v farmacevtsko industrijo. Delal je za Plivo kot vodja razvoja poslovanja za regijo Srednje in Vzhodne Evrope ter za Teva Pharmaceuticals kot vodja licence za regijo EMEA. Matevž se je z bogatimi izkušnjami v regiji Srednje in Vzhodne Evrope pridružil podjetju Bosnalijek v Bosni in Hercegovini za pomoč pri vzpostavljanju korporativnega poslovanja in strateškega razvoja, ki ga je nato vodil. Podjetniški del Matevževe kariere ga je vodil v Unafarm, farmacevtsko družbo, ki dobavlja generična zdravila z dodano vrednostjo v balkanske države. Matevž je skupaj z nekaj kolegi iz industrije ustanovil podjetje Unafarm in pridobil financiranje iz lokalnega zasebnega kapitala in sklada tveganega kapitala, ki ga sofinancira EU. Trenutno Matevž deluje kot vodja razvoja poslovanja v podjetju Acies Bio, uspešni, zelo inovativni slovenski biotehnološki družbi.

PHirv - Piret Hirv.jpeg

Piret Hirv, Tallinn Science Park

Piret Hirv, MA is currently working as a health technology division manager at the Science Park Tehnopol. Tehnopol is partner with various international health technology networks, which allows companies to find a suitable development partners and customers, also developing healthcare services through the implementation of connected health solutions. Until February 2017 Piret has worked as an advisor for E-services and Innovation at the Ministry of Social Affairs in Estonia supporting the digital transformation and innovation of social security area in Estonia, including health, labor and social matters. Ms. Hirv was also developing and implementing successful Estonian EU Presidency eHealth policy program and was acting as a liaison officer for international organizations and networks coordinating cross-border healthcare-service activities. In 2017 she graduated from Tallinn University of Technology specializing on healthcare technology. Ms. Hirv has earlier background in medicine as a nurse, also degree in business management, communications and public relations. Before the position at the Ministry of Social Affairs, Ms. Hirv has fifteen years of work experience in pharmaceutical industry, marketing entrepreneur, and long term experience as CEO of lobby and advocacy organization specialized in development cooperation.

Mateja Urlep, TikhePharma

Mati podobnih bioloških zdravil - ključna vloga pri oblikovanju specifične EMA in FDA regulative ter uvajanju teh zdravil v klinično prakso v EU in US kot globalna managerka v Sandozu. Obenem tudi mati Lekove Biofarmacevtike v Mengšu. Svetovalka globalnim podjetjem pri uvajanju inovacij v zdravstvu.


The “mother of similar biological medicines” - a key role in designing specific EMA and FDA regulations and introducing these drugs into clinical practice in the EU and the US as a global manager in Sandoz. At the same time, she is the mother of Lek's Biopharmaceuticals in Mengeš. Adviser to global companies in introducing innovations in health care.

mag_maja_benko - Tim Odnosi z javnostmi.jpg

Maja Benko, Adriatic Slovenica

Mag. Maja Benko je vso svojo 20-letno karierno pot posvetila zavarovalništvu. Njena strast so predvsem razvojni projekti, in trenutno s svojimi timi v Adriaticu Slovenici oblikuje zavarovalno ponudbo vseh zavarovalnih področij – zdravstvenih, življenjskih, premoženjskih in pokojninskih zavarovanj. Pred prihodom na Adriatic Slovenico je delovala kot pooblaščena aktuarka v zdravstveni zavarovalnici in vodila predvsem strokovna zavarovalna področja – razvoj zavarovanj, sprejem v zavarovanje, reševanje zavarovalnih primerov in upravljanje s tveganji. Na teh področjih je vedno uvajala in spodbujala novosti iz vsebinskega ter tehnološkega vidika, tudi prek povezovanja z mladimi inovativnimi podjetji in posamezniki izven zavarovalnice. V Adriaticu Slovenici je podprla in vodila več inovativnih projektov, od uvedbe elektronskega poslovanja, sklepanja življenjskih zavarovanj, avtomatizacije sprejema v zavarovanje, avtomatiziranega prilagajanja zavarovanj potrebam strank ter vključevanja zavarovalne ponudbe v širše ekosisteme za izboljševanja zdravja, življenjskega stila in mobilnosti. Je predsednica nadzornega sveta ambulante Zdravje AS, kot dolgoletna članica upravnega odbora in aktuarske komisije Slovenskega aktuarskega društva ter predavateljica tem iz aktuarskega področja na Gea Collegu pa sooblikuje tudi razvoj aktuarske stroke v Sloveniji.

Mag. Maja Benko dedicated her 20-year career to the insurance industry. Her passion is primarily in development projects, and she creates insurance products for all insurance areas - health, life, property and pension insurance with Adriatic Slovenica. Prior to joining Adriatic Slovenica, she acted as an accredited actuary in the health insurance company and led chiefly professional insurance areas - insurance development, admission to insurance, insurance case management and risk management. In these areas, she has always introduced and promoted novelties from the content and technology point of view, also through networking with young innovative companies and individuals outside the insurance company. Adriatic Slovenica supported and led several innovative projects from the introduction of electronic business, the conclusion of life insurance, automation of acceptance into insurance, automated adjustment of insurance to the needs of customers and the integration of insurance offerings into wider ecosystems for improving health, lifestyle and mobility. She is the president of the Supervisory Board of the Zdravje AS health clinic, as a longtime member of the board of directors and the actuarial committee of the Slovenian Actuarial Society, as well as co-organizing the development of the actuarial profession in Slovenia, and lecturing at Gea College.

mojca (3).jpg

Mojca Cvirn, TP-LJ

Mojca Cvirn is a senior project manager at Technology Park Ljubljana (Slovenia) and is responsible for designing, overseeing and coordinating EU projects focusing on new support service development and smart healthcare sector (for period 2014-20 +3 mio € raised). She is also the coordinator of Healthday.si community, which is stimulating local healthcare community towards embracing change through identified projects, hands-on support programs, cooperation and introduction of digital solutions. She believes that raising awareness on positive impacts of available digital solutions and those that under-development is key to integration & digitization of the Healthcare system.

Mojca Cvirn je vodja projektov v Tehnološkem parku Ljubljana (Slovenija) in je odgovorna za načrtovanje, nadzor in usklajevanje projektov EU, ki se osredotočajo na razvoj novih podpornih storitev in pametnega zdravstvenega sektorja. V obdobju 2014-20 je pridobila več kot 3 milijone EUR sredstev. Je tudi koordinator skupnosti Healthday.si, ki spodbuja lokalno zdravstveno skupnost k sprejemanju sprememb preko prepoznanih projektov, praktičnih programov podpore, sodelovanja in uvajanja digitalnih rešitev. Verjame, da je ozaveščanje o pozitivnih učinkih razpoložljivih digitalnih rešitev in tistih, ki so premalo razvite, ključnega pomena za integracijo in digitalizacijo sistema zdravstvenega varstva.

JB 1 - Janko Burgar.jpg

Janko Burgar, Cosylab

Janko Burgar, Master of Economic Sciences, has joined Cosylab d.d. in the end of 2016 and took over the development of strategic business as well as the lead of tof the Slovenian Center for Proton Therapy for Cancer Treatment initiative. It has over 20 years of professional experience mainly in the field of strategic development and the promotion and development of financial instruments in support of R&D and entrepreneurial activities with equity, debt, grants and other sources of financing including advanced PPP models. For more than 15 years, he has held leading positions in the private and in the public sector, has also experience in the field of international economy, foreign investment, entrepreneurship of innovation policy and experience in the field of networking and cooperation between businesses and research in through the technology platforms and at the national and international level. He is the main initiator of the establishment of the ScienceTech section - a section of the most advanced science and technology companies at the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia in Slovenia since May 2017, where he is also the President of the ScienceTech management board.

Janko Burgar, magister gospodarskih znanosti, se je pridružil Cosylab d.d. konec leta 2016 in je prevzel razvoj strateškega poslovanja ter vodenje Slovenskega centra za protonsko terapijo za zdravljenje raka. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj predvsem na področju strateškega razvoja in spodbujanja in razvoja finančnih instrumentov v podporo raziskavam in razvoju ter podjetniškim dejavnostim z lastniškimi sredstvi, dolgovi, donacijami in drugimi viri financiranja, vključno z naprednimi modeli JZP. Ima več kot 15 let vodilni položaj v zasebnem in javnem sektorju, ima tudi izkušnje na področju mednarodnega gospodarstva, tujih naložb, podjetništva na področju inovacijske politike ter izkušenj na področju mreženja in sodelovanja med podjetji in raziskavami v tehnoloških platformah ter na nacionalni in mednarodni ravni. Je glavni pobudnik ustanovitve oddelka ScienceTech - dela najsodobnejših znanstveno-tehnoloških podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije v Sloveniji od maja 2017, kjer je tudi predsednik upravnega odbora ScienceTech.

116A4925_small - Vasja Bocko.jpg

Vasja Bočko, Iryo

Vasja Bočko is a co-founder and CEO of Iryo, a healthcare IT startup whose mission is to unlock the value of healthcare data. He is a seasoned IT manager who has worked on global IT solutions with Fortune 500 companies.

Vasja Bočko je soustanovitelj in izvršni direktor Irya, startupa na področju zdravstva, katerega naloga je odkrivanje in uporaba vrednosti zdravstvenih podatkov. Je izkušen IT-manager, ki je delal na svetovnih IT-rešitvah s podjetji Fortune 500.

34 - Jaka Vadnjal.jpg

Jaka Vadnjal, Hranilnica Lon

His present position is CEO of LON Bank. He holds Ph.D. from University of Ljubljana, Slovenia. He spent a year at Stirling University, UK. He was dean at GEA College of Entrepreneurship. He published thirty papers in scientific journals. He is also co-author of several books on entrepreneurship.

Njegova sedanja pozicija je direktor LON banke. Doktoriral je na Univerzi v Ljubljani. Eno leto je preživel na univerzi Stirling v Združenem kraljestvu. Bil je dekan na GEA College šoli podjetništva. Objavil je trideset člankov v znanstvenih revijah. Je tudi soavtor številnih knjig o podjetništvu.

Branko foto - Gregor Cuzak.jpg

Branko Drobnak, Poslovni angeli

Branko Drobnak is a serial entrepreneur and angel investor, with a lifetime of experience with setting up and managing 42 different companies. With a degree in Economics from the Faculty of Economics in Maribor and a post-graduate course in Macroeconomic Development from the International Institute of Social Studies in Haag, he began his career working for the Slovenian government. After, he joined one of the largest Slovenian trading companies, and in 1992 he went into the financial world on his own and created a brokerage and asset management company, Poteza. As such, he was very involved in privatization process and investment banking in Central Eastern Europe. He is currently the president of Business Angels of Slovenia and is investing in his own portfolio of startups, all while being an active supporter of the startup eco system and a member of EBAN (European Business Angel Network). He invests primarily into new technology, biotech, fintech, green energy, and lately in blockchain startups.

Branko Drobnak je serijski podjetnik in angelski investitor z dolgoletnimi izkušnjami z ustanovitvijo in upravljanjem 42 različnih podjetij. Z diplomo iz ekonomije Ekonomske fakultete v Mariboru in podiplomskega študija na področju makroekonomskega razvoja pri Mednarodnem inštitutu za družbene študije v Haagu je začel svojo kariero z delom za slovensko vlado. Potem se je pridružil eni izmed največjih slovenskih trgovskih podjetij, leta 1992 pa je sam vstopil v finančni svet in ustanovil borznoposredniško družbo Poteza. Kot tak je bil zelo vpleten v proces privatizacije in investicijskega bančništva v srednji in vzhodni Evropi. Trenutno je predsednik Poslovnih angelov Slovenije in vlaga v lasten portfelj zagonskih podjetij, medtem ko je dejaven zagovornik ekosistema zagonskih podjetij in član EBAN (Evropska mreža poslovnih angelov). Vlaga predvsem v novo tehnologijo, biotehnologijo, fintech, zeleno energijo in blockchain startupe.

tomaz gornik.jpg

Tomaž Gornik, Marand

Tomaž Gornik is an experienced manager of teams building world-class software products for more than 20 years. He has a proven track record delivering innovative turn-key solutions for large clients in telecommunications, finance and healthcare. He is always challenging teams to build better software using state-of-the-art technology, architectures and processes and has a good understanding of software platforms, architecture, deployment and business models. Tomaz is CEO and co-founder of Marand and co-Chair of OpenEHR Foundation.

Tomaž Gornik je izkušen vodja ekip, ki že več kot 20 let gradijo izdelke svetovnega razreda. Ima dokazano zgodovino, ki ponuja inovativne ključne rešitve za velike stranke v telekomunikacijah, financah in zdravstvenem varstvu. Vedno izzove ekipe, da gradijo boljšo programsko opremo z najsodobnejšo tehnologijo, arhitekturo in procesi ter dobro poznajo programske platforme, arhitekturo, uvajanje in poslovne modele. Tomaž je izvršni direktor in soustanovitelj Maranda, je tudi sopredsedujoči Fundacije OpenEHR.

cropIMG_3701 - ariana barlic.jpg

Ariana Barlič, Educell

Ariana Barlič is a Biologist and obtained her PhD in Biochemistry and Molecular Biology at the University of Ljubljana in the year 2000. She is employed in Educell Ltd. since 2004 and is currently the Head of R&D and QC department. Her main focuses are stem cells from adult tissues and development of new cell therapy products for clinical applications.

Ariana Barlič je biologinja, leta 2000 je doktorirala iz biokemije in molekularne biologije na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2004 je zaposlena v podjetju Educell Ltd. in je trenutno vodja oddelkov R&D in QC. Njeni glavni poudarki so matične celice iz odraslih tkiv in razvoj novih izdelkov za celično zdravljenje za klinične aplikacije.

RR_fotka - Rok Košir.jpg

Rok Košir, Labena

Rok Košir is Head of Molecular biology laboratory at BIA Separations CRO, Labena d.o.o. and a driving force of various industry and research projects. His expertise is in the fields of genomics, data analysis, biopharmaceutical development and GMP compliance. He holds a PhD in Biochemistry and Molecular biology from the University of Ljubljana.

Rok Košir je vodja laboratorija za molekularno biologijo na oddelkih BIA Separations CRO, Labena d.o.o. in gonilna sila različnih industrijskih in raziskovalnih projektov. Njegovo strokovno znanje je na področju genomike, analize podatkov, biofarmacevtskega razvoja in skladnosti z GMP. Doktoriral iz biokemije in molekularne biologije Univerze v Ljubljani.

tree 1.jpgHealthDay.si partnerji / partnersembassy logo ENG.jpg

HealthDay.si organizacijski odbor / organising board:

Smo ponosni partnerji / Proud partners of:

 
tree 2.jpg