Konferenca HealthDay.si 2019: Sodelujoči

S ponosom vam predstavljamo sodelujoče na 6. konferenci HealthDay.si

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., ZZS, je zdravnica, specialistka psihiatrije in sistemska družinska terapevtka, predavateljica in avtorica ter prejemnica francoskega državnega odlikovanja “Vitezinja legije časti”. V zdravstvu je delovala na večih zahtevnih vodstvenih položajih. Prevzela je strokovno vodenje Kliničnega oddelka za mentalno zdravje Psihiatrične klinike v Ljubljani, kjer je kasneje postala vršilka dolžnosti direktorja ter pomočnica strokovnega direktorja, odgovorna za področje izobraževanja. Leta 2007 je postala varuhinja človekovih pravic, deset let kasneje pa je začela opravljati funkcijo predsednice Zdravniške zbornice Slovenije.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., Medical Chamber of Slovenia, is a physician, psychiatry specialist, systemic family therapist, lecturer, author and recipient of the French national medal “Knight of the Legion of Honor”. In healthcare, she has worked in several challenging management positions. She took over the professional management of the Department of Mental Health of the Psychiatric Clinic in Ljubljana where she later on became Acting Director and Assistant Professional Director, responsible for education. In 2007, she became the Ombudsman, and ten years later she began her role as President of the Medical Chamber of Slovenia.

liz.jpg

Liz Ashall-Payne, ORCHA je strokovnjakinja za zdravje in nego z več kot 20-letnimi izkušnjami. Svojo pot je začela kot govorna terapevtka, od takrat je intenzivno vključena v nacionalne in evropske programe ter mreže, kjer dosegala izjemne rezultate. Leta 2015 je ustanovila Organizacijo za pregled aplikacij za zdravje in nego - ORCHA, ki se osredotoča na izboljšanje učinkovitosti zdravja in oskrbe, tako, da razvijalcem ponuja smernice za izboljšanje kakovosti aplikacij ter javnosti in strokovnjakom, da najdejo in uporabijo primerne aplikacije.

Liz Ashall-Payne, ORCHA  is a Health and Care expert with over 20 years of experience in the field. Starting out as a speech and languge therapist, she has since been extensively involved in National and European change programmes and networks with remarkable results. In 2015, she founded the Organisation for the Review of Care and Health Application – ORCHA, which focuses on enhancing health and care efficiencies by offering guidance to developers to help raise app quality, as well as helping the public and professionals to confidently find and apply apps most suited for them.

burgar.png

mag. Janko Burgar, Cosylab d.d. magister gospodarskih znanosti, se je pridružil Cosylab d.d. konec leta 2016 in prevzel razvoj strateškega poslovanja ter vodenje Slovenskega centra za protonsko terapijo za zdravljenje raka. Je glavni pobudnik ustanovitve oddelka in predsednik upravnega odbora ScienceTech, ki je del najsodobnejših znanstveno-tehnoloških podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 mag. Janko Burgar, Cosylab d.d.  Master of Economic Sciences, has joined Cosylab d.d. at the end of 2016 and took over the development of strategic business as well as the lead of the Slovenian Center for Proton Therapy for Cancer Treatment initiative. He is the main initiator and chairman of the ScienceTech management board. ScienceTech is a section of the most advanced science and technology companies at the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia.

temeljotov.png

dr. Darja Ferčej Temeljotov, Lek doktorica farmacevtskih znanosti, je karierno pot v Leku začela kot tehnologinja v farmacevtski  proizvodnji trdnih izdelkov. Kmalu se je usmerila v razvoj in raziskave, delala kot raziskovalec ekspert in projektni vodja za razvoj novih izdelkov. V zadnjih letih, kot vodja strateških programov, usmerja razvoj inovacij in talentov v Leku v sodelovanju z akademsko sfero in s partnerji iz gospodarstva.

dr. Darja Ferčej Temeljotov, Lek has started her career path at Lek as a technologist in the pharmaceutical production of solid products. She soon focused on research development. Furthermore, she was the manager at the project of new product development and a research expert. Recently, as a strategic program manager, she is focused on developing innovation and talent at Lek, collaborating with academics with commerce partners.

 

 

gornik.png

Tomaž Gornik, Marand je izkušen vodja ekip, ki že več kot 20 let gradijo izdelke svetovnega razreda. Nudi inovativne ključne rešitve za velike stranke v telekomunikacijah, financah in zdravstvenem varstvu. Vedno izzove ekipe, da gradijo boljšo programsko opremo z najsodobnejšo tehnologijo, arhitekturo in procesi ter dobro poznajo programske platforme, arhitekturo, uvajanje in poslovne modele. Tomaž je izvršni direktor in soustanovitelj Maranda ter sopredsedujoči Fundacije OpenEHR.

Tomaž Gornik, Marand is an experienced manager of teams building world-class software products for more than 20 years. He has a proven track record delivering innovative turn-key solutions for large clients in telecommunications, finance and healthcare. He is always challenging teams to build better software using state-of-the-art technology, architectures and processes and has a good understanding of software platforms, architecture, deployment and business models. Tomaz is CEO and co-founder of Marand and co-Chair of OpenEHR Foundation.

urlep.png

Mateja Urlep, TikhePharma je mati podobnih bioloških zdravil - ključna vloga pri oblikovanju specifične EMA in FDA regulative ter uvajanju teh zdravil v klinično prakso v EU in US kot globalna managerka v Sandozu. Obenem tudi mati Lekove Biofarmacevtike v Mengšu. Svetovalka globalnim podjetjem pri uvajanju inovacij v zdravstvu.


Mateja Urlep, TikhePharma is the “mother of similar biological medicines” - a key role in designing specific EMA and FDA regulations and introducing these drugs into clinical practice in the EU and the US as a global manager in Sandoz. At the same time, she is the mother of Lek's Biopharmaceuticals in Mengeš. Adviser to global companies in introducing innovations in health care.

 

 

tina.jpg

Tina V. Vavpotič, Better & XLAB vodi ekipo strokovnjakov z različnih področij, ki razvija programske rešitve na področju digitalizacije zdravstva. Kot produktni vodja na stičišču razvijalcev, oblikovalcev, kliničnih analitikov, zdravnikov in drugih končnih uporabnikov počne to, kar zna najbolje – na podlagi povezovanja različnih spretnosti in znanj usmerja nove produkte do uporabnikov. Zadnji med takšnimi produkti je Pathfinder by Better, ki je nedavno prejel oblikovalsko nagrado Red Dot in bil v zadnjih treh mesecih predan v uporabo pri treh različnih naročnikih iz treh različnih držav.

Tina je tudi ena od pobudnic projekta HealthDay.si in gonilna sila z njim povezanega gibanja.  

Currently, Tina V. Vavpotič, Better & XLAB runs a diverse team, bringing world-class software to healthcare markets. A product manager at the convergence of developers, designers, clinical analysts, clinicians and other end-users, she does what she knows best – integrating different skills sets and knowledge to bring new products to the customers.

Pathfinder by Better is the last in line, having just won a Red Dot Design Award and gone live in three different countries with three diverse customers in the past three months.

Tina is also one of the HealthDay.si initiators and the driving force behind the movement.  

 

kmet.png

 dr. Matevž Kmet, Acies Bio  je začel kot raziskovalec v organski sintezi v Leku; v R & D, je vodil projekt za prvo e-predložitev regulativne dokumentacije za generično zdravilo za FDA. Kasneje je skupaj z nekaj kolegi iz industrije ustanovil podjetje Unafarm in pridobil financiranje iz lokalnega zasebnega kapitala in sklada tveganega kapitala, ki ga sofinancira EU. Trenutno deluje kot vodja razvoja poslovanja v podjetju Acies Bio, uspešni, zelo inovativni slovenski biotehnološki družbi.

dr. Matevž Kmet, Acies Bio started as a researcher in organic synthesis in Lek; still within R&D, he led the project for the first e-submission of regulatory dossier for a generic drug to the FDA. He founded Unafarm, together with a few colleagues from the industry, and acquired financing from both local private capital and a venture capital fund, co-financed by the EU. Currently, he is working as head of business development in Acies Bio, a successful, highly innovative Slovenian-based biotech company.

   

Mag. Maja Benko, Adriatic Slovenica  je vso svojo karierno pot posvetila zavarovalništvu. Pred prihodom na Adriatic Slovenico je delovala kot pooblaščena aktuarka v zdravstveni zavarovalnici in vodila predvsem strokovna zavarovalna področja. V Adriaticu Slovenici je podprla in vodila več inovativnih projektov. Je predsednica nadzornega sveta ambulante Zdravje AS, članica upravnega odbora in aktuarske komisije Slovenskega aktuarskega društva.

Mag. Maja Benko, Adriatic Slovenica  dedicated her career to the insurance industry. Prior to joining Adriatic Slovenica, she was accredited actuary in the health insurance company and led chiefly professional insurance areas. At Adriatic Slovenica she supported and led several innovative projects. She is the president of the Supervisory Board of the Zdravje AS health clinic, a member of the board of directors and the actuarial committee of the Slovenian Actuarial Society.

 

novak.png

 Sašo Novak, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica se zadnjih 15 let strokovno in poslovno ukvarja z zdravstvenimi sistemi. V farmacevtski industriji, je med drugim z različnimi aktivnostmi skrbel za umeščanja novih zdravstvenih tehnologij v zdravstveni sistem. Zadnja štiri leta deluje kot svetovalec uprave v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. vodi področje marketinga, razvoja različnih partnerstev ter sodelovanja z zdravstvenimi institucijami.

Sašo Novak, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica has been professionally active in healthcare system for the past 15 years. While working in the pharmaceutical industry, he took a part in implementing new health care tecnologie in healthcare system and supported market access for new health technologie. The last four years he has been an advisor to the Management Board at Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., where he is managing marketing activities, partnerships and cooperation with healthcare institutions.

pirnat.jpg

Nina Pirnat, dr.med., spec. epid. in spec. javnega zdravja, NIJZ več kot 25 let dela na različnih področjih javnega zdravja. Bila je koordinator za cepljenje v Ljubljanski regiji in članica komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb na UKC Ljubljana, vodila Enoto za nabavo in distribucijo zdravil. Ukvarjala se je z okoljskimi tveganji za zdravje in sodelovala v Evropskem procesu Okolja in zdravja. Preden je leta 2018 začela vodit Nacionalni inštitut za javno zdravje, je opravljala je funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje.

Nina Pirnat, dr. med., spec. epid. in spec. public health, National Institute For Public Health, has worked in various areas of public health for over 25 years. She was the vaccination coordinator in the Ljubljana region and a member of the Hospital Infections Control Commission at UKC Ljubljana, led the Medicines Acquisition and Distribution Unit. She has also dealt with environmental health risks and participated in the European Environment and Health Process. Prior to her managing the National Institute of Public Health in 2018, she served as Secretary of State at the Ministry of Health.

 

pflaum.jpg

 dr. Zlatko Pflaum, Lek d.d. doktor kemijskih znanosti, je karierno pot začel na Kemijskem inštitutu na področju peptidne kemije in kasneje v Leku, kjer je najprej delal na razvoju analitike in metod izolacije in čiščenja učinkovin. Kasneje je deloval na področju razvoja sintezne kemije in kemijske tehnologije- od laboratorijskih in pilotnih poskusov do prenosa v industrijsko merilo. Sodeloval je pri ustanavljanju Biofarmacevtike v Leku, kjer deluje še danes. V zadnjih letih se predvsem posveča inovativnosti, operativni odličnosti, uvajanju novih učnih metod in prenosu znanj.

dr. Zlatko Pflaum, Lek d.d. PhD in chemical scienses, started his career path at the Institute of Chemistry, field of peptide chemistry. Upon his arrival in Lek, firstly he was working on development of analytics in the isolation method in wastewater treatment plants had to be postponed. Later on, he started working on developement of synthesis chemistry and chemical technologies-from laboratory and pilot experiments to industrial implementation. He participated in the founding of Biopharmaceuticals in Lek, where he still operates today. In recent years, he has devoted himself to innovation, operational excellence, introduction of new teaching methods and transfer of knowledge.

 

dinevski.jpg

 prof. dr. Dejan Dinevski, univ. dipl. inž. str., Inštitut za biomedicinsko informatiko, UM MF, je redni profesor za področje informacijskih sistemov na Medicinski in Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je nosilec predmetnih sklopov Biomedicinska informatika, Telemedicina in E-izobraževanje. Na vseh naštetih področjih je raziskovalno in razvojno aktiven. Je avtor večih znanstvenih publikacij s področja biomedicinske informatike.
prof. dr. Dejan Dinevski, univ. dipl. mec. eng., Institute for Biostatistics and Medical Informatics, Medical Faculty, University of Maribor, is a full professor in the field of information systems at the Faculty of Medicine and Education at the University of Maribor. He is holding lectures for the subject areas of Biomedical Informatics, Telemedicine and E-education. He is active in research and development in all above mentioned fields. Furthermore, he is author of dozens of scientific publications in the field of biomedical informatics.

 

lazaro.jpg

Alberto Lázaro, Coquus je industrijski inženir in učitelj v poslovni šoli IESIDE. V podjetju Coquus je vodja poslovnega razvoja MBA, aplikacije, ki izboljšuje prehrano bolnikov. Strokovnjak za trženje in inovacije: Sodeloval je z različnimi industrijami, vključno z zdravstvom, farmacijo in trgovino na drobno, jim pomagal pri uporabniških izkušnjah in upravljanju, tržnih raziskavah, marketinški strategiji in kampanji. Ima bogate izkušnje na področju tehnoloških in zagonskih projektov.

 Alberto Lázaro, Coquus is Industrial Engineer and teacher in IESIDE Business School. He is MBA Business Development Manager at Coquus, for the application that helps patients getting better nutrition. Alberto Lázaro is expert in marketing and innovation and has worked with different industries including healthcare, pharmaceutical and retail. He was helping them in customer experience and management, market research, marketing strategy and campaigns. He has broad experience in tech and startup projects.

 

vodicka.jpg

 Asist. Staša Vodička, dr. med., ZD Murska Sobota je specialistka družinske medicine, ki svoje delo opravlja v splošni ambulanti Zdravstvenega doma v Murski Soboti in kotcasistentka na Medicinski fakulteti v Mariboru. Dela tudi na področju urgentne medicine kot urgentni zdravnik na nujnih medicinski pomoči s helikopterjem. V sklopu podiplomskega doktorskega študija Biomedicinske informatike raziskuje motnje ritma na primarnem nivoju in inovativne metode odkrivanja in spremljanja le teh.

Asist. Staša Vodička, dr. med., Comunity Health Centre Murska Sobota, is a specialist in family medicine, who works in the General health center of Murska Sobota and as assistant professor at the Faculty of Medicine in Maribor. She is an emergency doctor working  within the field of “emergency medical assistance with a helicopter“ . In her postgraduate doctoral study of Biomedical Informatics, she reserches rhythm disturbances at the primary level and innovative methods for detecting and monitoring it.

 

furlan.jpg

Tomaž Furlan, Lucis je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko. Leta 2008 ustanovil informacijsko podjetje Lucis, ki se posveča razvoju kompleksnih aplikacij za zdravstvo. Lucis sodeluje z vsemi največjimi zdravstvenimi institucijami v Sloveniji; kot eni prvih v Sloveniji so znanje nadgradili tudi s certifikati s področja tehnologije veriženja blokov. Blockchain je tudi Furlanova osebna strast, ki se ji vse od 2016 podrobneje posveča na mestu operativnega direktorja v raziskovalno-tehnološkem podjetju Netis.  

Tomaž Furlan, Lucis graduated from the Faculty of Computer and Information Science in Ljubljana. In 2008 he founded the information company Lucis, which is dedicated to developing complex healthcare applications. Lucis cooperates with all the largest healthcare institutions in Slovenia; as one of the first in Slovenia, they also upgraded their knowledge with certificates in the field of block chain technology. Blockchain is also Mr. Furlan's personal passion, and since 2016, he has been a director of operations at Netis, a research and technology company.

 

vujkovac.jpg

 Prim. asist. Bojan Vujkovac, dr. med., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, trenutno dela kot nefrolog v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Po zaključenem šolanju se je zaposlil na oddelku za nefrologijo in dializo v splošni bolnišnici Slovenj Gradec in kasneje postal vodja katedre. 1997 leta se je začel ukvarjati s Fabryjevo boleznijo in leta 2004 je v svoji bolnišnici ustanovil nacionalni center Fabry; dr. Vujkovac je prvi avtor slovenskih Fabryjevih smernic. Primarna znanstvena področja dr. Vujkovca vključujejo koagulacijske motnje pri bolnikih na hemodializi, diagnozo Fabryjeve bolezni, zdravljenje ter epidemiologijo in napredovanje KKD.

Prim. asist. Bojan Vujkovac, dr. med., Slovenj Gradec General Hospital, is currently working as a nephrologist at Slovenj Gradec General Hospital. After completing his education, he started working at the Department of Nephrology and Dialysis at the Slovenj Gradec GH and later on became head of the department. In 1997, he started working on Fabry disease and in 2004 he founded a national Fabry Centre; Vujkovac is the first author of Slovenian Fabry guidelines. His primary areas of scientific interest include coagulation disturbances in hemodialysis patients, Fabry disease diagnosis, treatment and management and CKD epidemiology and progression factors.

   

prosen.jpg

dr. Gregor Prosen, dr. med., FEBEM, OE NMP, ZD Maribor je specialist urgentne medicine s slovensko in evropsko diplomo. Sodeluje z Medicinsko fakultero v Mariboru, kjer je tudi doktoriral. G. Prosen je med drugim predavatelj in inštruktor na 9-ih svetovnih kongresih urgentnega ultra zvoka “WINFOCUS” ter “WCUME”, predsednik Sveta za izobraževanje pri zdravniški zbornici, prihajajoči šef sekcije za edukacijo pri EuSEM in član BoD WINFOCUS.

dr. Gregor Prosen, dr. med., FEBEM, OE, NMP  Comunity Health Centre Mariboris a specialist in emergency medicine with a Slovenian and European diploma. He cooperates with the Faculty of Medicine in Maribor, where he also completed his doctorate. He is a lecturer and instructor at the 9th World Emergency Ultrasound Congresses “WINFOCUS” and “WCUME” and the chairman of the Medical Education Council. Gregor Prosen is allso the incoming Head of the EuSEM Education Section and a member of BoD WINFOCUS.

 

acko.jpg

 Samo Ačko, Better je kot likovni urednik časnika Dnevnik ekipo priznanih slovenskih ilustratorjev in oblikovalcev v tisk uvedel številne novosti, ki so prejele več prestižnih mednarodnih nagrad. Trenutno se kot vodja oblikovanja na Better ukvarja s snovanjem rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje medicinskega osebja pri uporabi elektronskih zdravstvenih kartotek in predpisovanju in dajanju zdravil v bolnišnicah. Oblikovna rešitev za sistem za obravnavo kroničnih bolnikov Pathfinder je letos prejela prestižno mednarodno nagrado Red Dot Design Award. 

Samo Ačko, Better as the editor-in-chief of the daily newspaper Dnevnik, with a team of renowned Slovenian illustrators and designers, introduced new innovations to the press. For innovations in press, he received several prestigious international awards. Currently, as design manager at Better, he is developing solutions to improve medical staff's user experience in using electronic medical records, prescribing and administering medicines to hospitals. The design solution for the Pathfinder Chronic Treatment System received the prestigious International Red Dot Design Award this year.

 

dragan.jpg

Tina Dragan, Sava Zavarovalnica je direktorica Področja zdravstvenih zavarovanj pri Zavarovalnici Sava. Z zavarovalništvom se ukvarja od leta 2002. Od vstopa Zavarovalnice Sava na trg zdravstvenih zavarovanj je njeno področje dela razvoj zdravstvenih zavarovanj. Delo ji predstavlja velik izziv, saj tudi sama postavlja skrb za zdravje na pomembno mesto v življenju.

Tina Dragan, Sava Zavarovalnica is the director of Health Insurance at Sava Zavarovalnica. In 2002 she has started working in inssurance. Since the entry of Zavarovalnica Sava into the health insurance market, her field of work has been developing health insurances. Her work is a great challenge for her, as she also takes care of health in an important place in her life.

 

 

wintwr r.png

 Rebecca Winter, HEALTHY SAXONY – VFG e.V. (digitalLIFE4CE)  je vodja odbora za komunikacije in usmerjevalni odbor za projekt EULIFE4CE. Razvila je Central European Digital Excellence Spot, digitalno središče za zdravstveno zavarovanje za Saško. S svetovanjem in povezovanjem regionalnih in mednarodnih inovatorjev v zdravstvu gradi mostove v evropski digitalni zdravstveni skupnosti. Njeno poslanstvo je ustvariti večjo vrednost za paciente ter na trge in integrirane zdravstvene sisteme uvesti digitalne zdravstvene inovacije.

Rebecca Winter, HEALTHY SAXONY – VFG e.V. (digitalLIFE4CE) is Head of Communication and Steering Committee Member for the EU project digitalLIFE4CE. She developed the Central European Digital Health Excellence Spot, the digital healthcare hub for Saxony. Throughout advising and connecting regional and international healthcare innovators, she builds bridges to the European digital healthcare community. Her mission is to create higher value for patients and to bring digital health innovation into markets and the integrated healthcare systems.

Blankschein.png

Beatrice Blankschein, Gesundheitsforen Leipzig GmbH (digitalLIFE4CE) je poslovna ekonomistka. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj v nemškem zdravstvenem sistemu, od tega 10 let v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Je članica skupine Gesundheitsforen, ki trenutno razvija nacionalni register za presaditve. V projektu EU digitalLIFE4CE si prizadeva za promocijo vstopa na področju digitalnih zdravstvenih inovacij in s tem hitrejše pridobivanje izjemnih rešitev za paciente.

Beatrice Blankschein, Gesundheitsforen Leipzig GmbH (digitalLIFE4CE)  is a business economist. She has over 15 years of professional experience in the German health system, 10 years of which in the statutory health insurance. She is a member of the team at Gesundheitsforen that is currently developing the National Transplant Registry. In the EU project digitalLIFE4CE she is working on promoting the market entry of digital health innovations and thus bringing outstanding solutions to patients faster.

 

savinek.jpg

 Vane Savinek, dr. med., JAZMP je zdravnik, ki se je po večletnem kliničnem delu zaposlil na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Na JAZMP je do pred kratkim opravljal delo ocenjevalca kliničnih vidikov raziskav in zdravil, sedaj pa je prevzel Sektor za medicinske pripomočke. Sodeluje pri implementaciji dveh evropskih aktov, ki predvidevata digitalizirano obravnavo in odobritev vlog za klinične raziskave, tudi v Sloveniji.

Vane Savinek, dr. med., Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia is a doctor who, after many years of clinical work, joined the Public Agency for Health and Medical Devices. He was evaluator of clinical aspects of drug research and is just recently managing the Medical Assistance Division. Vane Savinek is participating in the implementation of two European acts, wich anticipate digitalization and approval of clinical research applications-abroad and in Slovenia.

 

gajsek.jpg

Jakob Gajšek, LUI je direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja . Skrbi za vsebinsko oblikovanje programa za startupe in strateško vodenje inkubatorja. Svojo pot v startup skupnosti je začel leta 2015, ko je soustanovil ABC Accelerator. Je slovenski ambasador tekmovanja Central European Startup Awards, trenutni vodja EIT Health HUB-a v Sloveniji in nekdanji vodja EIT InnoEnergy HUB-a v Sloveniji.

Jakob Gajšek, Ljubljana University Incubator is the director of the Ljubljana University Incubator. He is responsible for the content design of programs for startup companies and strategic management of incubator. He began his career in startup community in 2015 when he co-founded ABC Accelerator. He is the Slovenian Ambassador of the Central European Startup Awards, current head of EIT Health HUB in Slovenia and former head of EIT InnoEnergy HUB in Slovenia.

 

logar.jpg

Andraž Logar, 3fs  je študiral na fakulteti za arhitekturo in hkrati soustanovil eno od pionirskih internetnih skupnosti v Sloveniji. Uspešno sodeloval na mednarodnem natečaju za L’Oreal za oblikovanje, branda in vonja novega parfuma. Ta priložnost ga je izpostavila skavtom mednarodnih univerz, zato je zapustil fakulteto za arhitekturo in se vpisal na MDS v Aucklandu, Novi Zelandiji. Tam je diplomiral iz računalniško podprte animacije in oblikovanja. Po vrnitvi v Slovenijo je soustanovil svetovalno IT-podjetje 3fs d.o.o.

Andraž Logar, 3fs studied at the Faculty of Architecture and at the same cofounded one of the pioneering internet communities in Slovenia. He successfully participated in the international competition for L'Oreal for design, brand and fragrance for a new perfume. This opportunity exposed him to the scouts of international universities, so he left the faculty of architecture and enrolled at the IMF in Auckland, New Zealand. He graduated in computer aided animation and design. After returning to Slovenia he co-founded the consulting IT company 3fs d.o.o.

 

mojca.jpg

Mojca Cvirn, TPLJ je vodja projektov v Tehnološkem parku Ljubljana in odgovorna za načrtovanje, nadzor in usklajevanje projektov EU, ki se osredotočajo na razvoj novih podpornih storitev in pametnega zdravstvenega sektorja. Je tudi koordinator skupnosti in vodja programov DIH.Healthday.si, ki spodbuja lokalno zdravstveno skupnost k sprejemanju sprememb preko prepoznanih projektov, praktičnih programov podpore, sodelovanja in uvajanja digitalnih rešitev.

Mojca Cvirn, Technology Park Ljubljana is a senior project manager at Technology Park Ljubljana (Slovenia) and is responsible for designing, overseeing and coordinating EU projects focusing on new support service development and smart healthcare sector. She is also the coordinator of Healthday.si community, which is stimulating local healthcare community towards embracing change through identified projects, hands-on support programs, cooperation and introduction of digital solutions.

 

fidler mis.png

 Nataša Fidler Mis, UKC Ljubljana je zaposlena v Pediatrični kliniki UKC v Ljubljani, ter predava kot redna profesorica za področje prehrane na Biotehniški in Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ima certificiran naziv «Prehranska svetovalka Nemškega združenja za prehrano« in »Certifikat o rastlinskem prehranjevanju« pri T. Colin Campbell Centru za prehranske študije in eCornell-u. Je članica več mednarodnih strokovnih združenj za pripravo smernic o prehrani otrok, nosečnic in doječih mam.

Nataša Fidler Mis, University Medical Centre Ljubljana is employed at the Pediatric Clinic of the University Medical Centre in Ljubljana and teaches as a full professor of nutrition at the Biotechnical and Medical Faculty in Ljubljana. She is certified as a “Nutrition Advisor by the German Nutrition Association” and a “Certificate in Plant Nutrition” from the T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies and eCornell. She is a member of several international professional associations for preparation of guidelines on the nutrition of children, pregnant women and breastfeeding mothers.

 

spanic.png

dr. Tanja Španić, dr. vet. med, Europa Donna je doktorica znanosti veterinarske medicine iz področja nevro-endokrinologije. Pod okriljem društva je vodila sekcijo mladih bolnic, ki je namenjena ženskam, ki so za rakom dojk zbolele pred 40. letom. Je predsednica združenja Europa Donna, podpredsednica izvršnega odbora evropske zveze EuropaDonna, članica delovne skupine zagovornikov bolnikov pri strokovnemu združenju ESMO in članica organizacijskega odbora klinične študije POSITIV. V letu 2018 je zaključila strokovno izobraževanje za zagovornike bolnikov EUPATI.

dr. Tanja Spanić, PhD. vet., Europa Donna has a PhD in Veterinary Medicine in Neuro-Endocrinology. Under the auspices of the association, she led a section of young women with breast cancer both before the age of 40. She is the president of the Europa Donna Association and vice president of the Executive Board of the Europa Donna. She is a member of a group for patient advocacy at ESMO association and a member of  organization committee at the POSITIV Clinical Study. In 2018, she completed professional training to speak to EUPATI patients.

 

strojan.jpg

 Primož Strojan, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Trenutno je univerzitetni profesor na katedri za onkologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova področja dela so rak glave in vratu, melanom, kožni rak, ki ni melanom. Neželeni učinki povezani z radioterapijo in usklajevanje dejavnosti povezanih z organizacijo, posodobitvijo in širitvijo zmogljivosti radioterapije. Med drugim je predsednik Sekcije za radioterapijo pri Slovenskem zdravniškem združenju, nacionalni predstavnik v ESTRO, član strokovnih skupin Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za radioterapijo.Primož Strojan, Medical Faculty, University of Ljubljana. Currently he is a University Professor, Chair of Oncology, Medical Faculty, University of Ljubljana. His fields of work are head and neck cancers, melanoma, non-melanoma skin cancer, radiotherapy related side effects and coordination of activities related to organization, modernization and expansion of radiotherapy capacities. Among other he is president at Section of Radiotherapy at Slovenian Medical Association, national representative in ESTRO, member of expert teams of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and World Health Organization (WHO) for radiotherapy.

 

Pete Smith, NHS zadnjih 12 let dela kot komisar pri National Health Service (NHS) v Angliji na področjih primarne oskrbe, preoblikovanje dolgoročnih pogojev storitev, razvojem Strategije nege ob koncu življenja in v zadnjem času kot povezava za zagon digitalnih in inovacijskih projektov na obali Fylde. Vodil je uspešno izvajanje Nacionalnega programa za preprečevanje sladkorne bolezni NHS v Lancashiru, uspešno se je potegoval za financiranje izvajanja soproizvedenega programa preoblikovanja sladkorne bolezni in pomagal oblikovati Strategijo nege ob koncu življenja ob obali Fylde.

Pete Smith, NHS has worked as a commissioner at the National Health Service (NHS) in England for the last 12 years in a variety of fields; including primary care, long term conditions service redesign, end of life care strategy development, and more recently as the commissioning link for digital and innovation projects on the Fylde Coast. He has led on the successful implementation of the NHS National Diabetes Prevention Programme in Lancashire, successfully bid for funding to deliver a co-produced diabetes foot-care transformation programme on the Fylde Coast, and helped shape the Fylde Coast End of Life Strategy.

 

selb.png

 Julij Šelb, Parsek je zdravnik, klinični genetik, z doktoratom iz alergologije in klinične imunologije. Leta 2017 je opravil izpit EAACU/ UEMS iz alergologije in klinične imunologije. Sodeluje na Univerzitetni kliniki dihalnih in alergijskih bolezni Golnik. Je tudi zdravstveni svetovalec Parseka. Ima obsežno znanje iz statistike, strojnega učenja, analize velikih podatkov, bioinformatike NGS ter programiranje v JAVA, Python, R, SQL, HTML5, bash. Raziskuje predvsem na področju alergologije in klinične imunologije.

Julij Šelb, Parsek  is a medical doctor, a clinical geneticist, with a PhD in allergology and clinical immunology. In 2017 he passed a EAACU/UEMS Examination in Allergology and Clinical Immunology. He works in University Clinic of respiratory and Allergic Diseases Golnik. He is also a medical consultant for Parsek. He has a vast knowledge in statistics, machine learning, big data analysis, NGS bioinformatics programming in JAVA, Python, R, SQL, HTML5, bash. His research mainly focuses on the field of allergology and clinical immunology.

rebec.png

Vasja Rebec, SRC Infonet se je po končanem študiju zaposlil v podjetju Droga na področju kakovosti, kjer je deloval predvsem na sistemih vodenja kot so: BSC, ISO 9001, ISO 14001, 20K, TQM in poslovna odličnost. Konec leta 2005je sprejel  položaj namestnika direktorja za poslovno področje v Kliniki Golnik. V letu 2011 se je pridružil podjetju SRC Infonet, ki je danes največji slovenski ponudnik HIS sistemov, nosilec več nacionalnih zdravstvenih projektov kot npr. e-Recept ter prisoten tudi na vse bolj priljubljenih rešitvah za paciente kot npr. vrstomat in doZdravnika. 

Vasja Rebec, SRC Infonet after he completed his studies he started working at Droga in field of quality; mostly on management system as: BSC, ISO 9001, ISO 14001, 20K, TQM and business excellence. At the end of 2005, he joind Golnik Clinic as deputy director for the business area. In 2011, he joined SRC Infonet company, which is the largest Slovenian provider of ITS systems, carrying out several health projects such as e-Prescription and also present at all different better patient solutions solutions like e.g. Typesomat in the doctor.

Debeljak_Mojca.jpg

Dr. Mojca Debeljak je zaključila dodiplomski in podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko, na Univerzi v Ljubljani. Že več kot 10 let je zaposlena na URI-Soča kot raziskovalka in sodeluje pri projektih. Sodeluje tudi pri kliničnem delu v timu za nadomestno sporazumevanje ter svetuje pri podpornih tehnologijah za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

 Dr. Mojca Debeljak completed her undergraduate studies at the Faculty of Electrical Engineering at the University of Ljubljana. For more than 10 years she has been employed at URI-Soča as a researcher in current projects. She is also involved in clinical work in the field of alternative communication and is an advisor on ICT support technologies.